AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), manifesta que és de la seva propietat de l’Ajuntament de Palamós amb CIF P1712500F amb domicili a C/Major 56, Palamós 17230 (Girona) i adreça electrònica dpd@palamos.cat:
– el domini: https://promocioeconomica.palamos.cat/
– els perfils i pàgina en les següents xarxes socials:
Instagram: https://www.instagram.com/ajuntamentdepalamos
Facebook: https://www.facebook.com/ajuntamentdepalamos
Twitter: https://twitter.com/AjPalamos

L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet o presencia online en les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts en la llei, ’AJUNTAMENT DE PALAMÓS no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en els seus medis online.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet i xarxes socials de l’AJUNTAMENT DE PALAMÓS estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Les pàgines d’Internet o xarxes socials de l’AJUNTAMENT DE PALAMÓS poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de l’AJUNTAMENT DE PALAMÓS o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de l’AJUNTAMENT DE PALAMÓS .

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

XARXES SOCIALS

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb l’AJUNTAMENT DE PALAMÓS i que accepti la relació amb la nostra xarxa social. Si així es realitza, l’AJUNTAMENT DE PALAMÓS tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos. Si l’usuari no desitja que l’AJUNTAMENT DE PALAMÓS pugui accedir al seu perfil o interrelacionar amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari
Les actuacions que realitzi l’AJUNTAMENT DE PALAMÓS podran tindrà caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social es un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE PALAMÓS en quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest medis online.
La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades en la xarxa social de referència en el moment oportú i implica amb la seva participació per l’usuari l’acceptació d’aquestes.
Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin en les xarxes socials serà sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància els drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents links:
Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms
Instagram : https://help.instagram.com/
Twitter: https://twitter.com/es/tos

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades en els medis online siguin incorporades i tractes en els fitxers responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE PALAMÓS amb CIF P1712500F amb domicili a C/Major 56, Palamós 17230 (Girona):

-Les dades personals facilitades per mitjà del la inscripció a ofertes de treball seran tractades sota la seva responsabilitat de l’Ajuntament de Palamós amb la finalitat única de poder gestionar la mateixa i possant-nos en contacte amb vostè al respecte. Les seves dades no seran comunicades a tercers i seran conservades fins que siguin legítimes per a la finalitat per a les que van ser recollides.
-Les dades personals facilitades per mitjans de contacte i formulari de contacte habilitats seran tractades sota la seva responsabilitat de l’Ajuntament de Palamós amb la finalitat única de respondre les seves peticions. Les seves dades no seran comunicades a tercers i seran conservades fins que siguin legítimes per a la finalitat per a les que van ser recollides.
– si son tractades en les nostres xarxes socials, d’acord amb el detallat anteriorment, aquestes seran incorporades en el fitxer de Xarxes socials i Màrqueting responsabilitat d’aquesta entitat, amb la finalitat de gestionar aquella informació i dades obtingudes de l’interactuació dels usuaris d’aquestes xarxes amb els perfils/pàgina de l’entitat. Aquestes dades seran conservades sempre que es mantingui l’interès legítim que va permetre el seu tractament.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:
D’accés: L’interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats.
Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. L’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
Supressió: L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (“dret a l’oblit”), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l’interessat s’oposa al tractament. les dades s’han tractat il·lícitament, s’han de suprimir per complir una obligació legal o s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.
la limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.
Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.
Portabilitat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, , si es basa en el consentiment o en un contracte, el tractament es fa per mitjans automatitzats.
No ser objecte de decisions individuals automatitzades:
L’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeix efectes jurídics sobre ell o que l’afecta negativament,

Aquestes peticions caldrà que es faci en C/Major 56, Palamós 17230 (Girona) o en amb el nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@palamos.cat. Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de protecció de dades

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest web és propietat de l’Ajuntament de Palamós qui determina que tot el contingut escrit per aquesta entitat es realitza sota una llicència Creative Commons CC-BY-SA.
Aquesta llicència implica la necessitat del reconeixement de l’autoria; el que implica que pot ser utilitzada, explotar tot el contingut redactat i elaborat per aquesta entitat sempre i quan s’esmenti que l’Ajuntament de Palamós és l’autor del contingut, disseny, logotip o altres marques identificatives i que les obres derivades respectin la llicència original, associats a la llicència de material. A més, en cap cas no es permet un ús comercial de les mateixes o de les possibles obres derivades. En qualsevol cas, les obres derivades que es puguin dur a terme s’hauran de mantenir en tot moment la possibilitat d’ésser utilitzades per altres entitats o parts amb una llicència sota les característiques detallades anteriorment.
Qualsevol ús sense la correcta assignació d’autoria a l’Ajuntament de Palamós implicarà l’incompliment d’aquesta llicència, reservant-se l’entitat per exigir el seu cessament i eliminació immediata, podent exercitar les accions que considerin oportunes amb respecte a la llicència específica.
Els drets de propietat intel·lectual i marques comercials que poden ésser propietat de tercers es destaquen convenientment i han de ser respectats per qualsevol persona que accedeixi a aquesta pàgina, sense ser responsabilitat de l’Ajuntament de Palamós l’ús que l’usuari pugui portar a terme referent a aquest respecte, essent la responsabilitat exclusiva de la seva persona, que ha de complir amb els drets de propietat o d’ús de la llicència que el tercer ha indicat.
l’Ajuntament de Palamós no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del mitjà en el que es grava el software. l’Ajuntament de Palamós posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’usuari transfereix software d’aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu idioma a un altre codi o idioma.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.