“BRIGADA JOVE ESTIU 2020”

Procés de selecció per a contractar 10 joves d’edat entre 18 i 29 anys preferentment empadronats a Palamós per a cobrir els llocs de feina “Personal d’informació, vigilància i suport a les platges i cales de Palamós sobre les mesures de seguretat i precaució del Covid-19″

Requisits per a participar:

  1. Tenir entre 18 i 29 anys durant el període de contractació
  2. Tenir el coneixement adequat de les dues llengües oficials a Catalunya
  3. Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques. No haver estat separar mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per  a exercir funcions similars a les que es desenvolupen en el cas de personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat.

 

Condicions     

Durada:
2 mesos (des de l’1 de juliol fins al 31 d’agost de 2020)
Jornada completa:
35 hores
Horari:
intensiu en diferents torns
Dies:
de dilluns a diumenge  (5 dies a la setmana)
Salari:
1.300 €/bruts + part proporcional de la paga extra
Total vacances:
4 dies de vacances i 1 dia d’assumpte propi

Inscripció a l’oferta de feina

Per a participar en el procés de selecció cal omplir el model d’instància adjuntant el currículum, una carta de presentació i còpia del DNI/NIE i enviar-ho al correu electrònic: ocupacio@palamos.cat

Basesprocésdeselecció_2020

Instància sol·licitud_procés selecció 

Data límit presentació instància el 10 de juny de 2020.